Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 3
PONTOSEREBELLAR AÇI TÜMORLERİNİN HİSTOPATOLOJİK AYIRICI TANISINDA DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN BİR ANTİTE: ENDOLENFATİK KESE TÜMÖRÜ
Sevgen ÖNDER1, Gülnur GÜLER1 Servet İNCİ2, Şevket RUACAN1, Figen SÖYLEMEZOĞLU1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Bu çalışmada, merkezimize periferik fasiyal sinir paralizi kliniği ile başvuran 51 ve 35 yaşlarında iki olgu sunulmaktadır. Yapılan incelemelerinde her iki hastada da pontoserebellar açıda tümör bulunmuştur. Alınan biyopsi materyallerinde histolojik olarak papiller kistadenomatöz bir patern oluşturan neoplazm görülmüştür. Neoplazm, immünhistokimyasal olarak sitokeratin, epitelyal membran antijen, vimentin, nöron spesifik enolaz ve 5-100 protein ile pozitif immünreaksiyon vermektedir. Bu bulgularla her iki olgu da endolenfatik kese tümörü tanısı almıştır. Nöroektodermal bir neoplazm olan endolenfatik kese tümörü, iç kulaktaki endolenfatik kanalın mukozasından köken almaktadır. Bu makalede, endolenfatik kese tümörünün histolojik ayırıcı tanısındaki güçlükler ve pontoserebellar köşe tümörlerinin ayırıcı tanısında dikkate alınması gereken antiteler gözden geçirilmiştir.