Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
YETİŞKİNLERDE EPİLEPSİ CERRAHİSİ (II) CERRAHİ TEDAVİ
Atilla ERDEM
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Antiepileptik ilaçlardaki son gelişmelere rağmen birçok hasta medikal tedaviye dirençli olarak yaşamını sürdürüyor. Her yıI epilepsi tanısı konan 150000 hastanın %20' sin de medikal tedavi ile nöbetler kontrol edilemiyor. Bu hasta grubunda epilepsi cerrahisi, önemli bir tedavi alternatifi olarak yerini koruyor. Kompleks parsiyel epilepsi, en sık rastlanan tek nöbet tipi olarak karşımıza çıkmakta ve adult nöbetlerinin %55' ini oluşturmaktadır. Kompleks parsiyel epilepsilerin de %70 - %85' i temporal loblardan orijin almaktadır. Bu nedenle temporal lobektomi, bahsedilen hasta grubunda en sık uygulanan cerrahi prosedür olma özelliğini sürdürmektedir. Bu yazımızda, genel epilepsi cerrahisi prosedürleriyle birlikte 103 amigdalo-hippokampektomi, 43 ekstra-temporal rezeksiyon, 13 kallozotomi ve 8 vagal sinir stimülasyonundan oluşan (total 167 vaka) serimiz gözden geçirildi.