Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
ÇOCUKLUK ÇAĞI POSTERİOR FOSSA TÜMÖRLERİ: 73 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Pamir ERDİNÇLER1, Ali DALGIÇ2, Saffet TÜZGEN1, Nejat ÇIPLAK1, Zeki ORAL2, Cengiz KUDAY1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği İstanbul

Özet

Beyin tümörleri çocukluk çağı tümörleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Erişkin yaş grubuna göre posterior fossa yerleşimi daha büyük oranlardadır (%3056). Düşük grade'li astrositomalar, medulloblastomalar ve epandimomalara sık, dermoid tümörler, rabdoid tümörler, teratoma, yüksek grade'li glial tümörlere, meningioma ve metastazlara daha nadir rastlanmaktadır. 1988–2000 yıllan arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahapaşa TıP Fakültesi Nöroşirürji ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi n. Nöroşirürji kliniklerinde 73 çocuk olgu posterior fossa tümörü nedeni ile ameliyat edildi. 37 olguda (%51) operasyon öncesinde eksternal ventriküler drenaj yolu ile beyin-omurilik sıvısı boşaltıldı. 48 olgu (%66) yüzükoyun, 22 olgu (%30) oturur, 3 olgu (%4) yan yatar pozisyonda opere edildiler. 30 olgu medulloblastoma (%41),28 olgu düşük gradeli astrositoma (%38), 11 olgu epandimoma (%15), 2 olgu atipik teratoid rabdoid tümör (%3),2 olgu metastaz (%3) tanısı aldı. Eksternal ventriküler drenaj yolu ile beyin-omurilik sıvısı boşaltılan 37 olgudan 10 olguya (%27) ve bu işlem uygulanmayan 36 olgudan 9 olguya (%25) ventrikülo-peritoneal şant takıldı. Operasyon sonrasında düşük gradeli astrositomalara ek tedavi uygulanmazken izlemde kalan diğer olgu grubuna radyoterapi ve/veya kemoterapi uygulandı. Sunumuzda posterior fossa tümörü nedeni ile opere edilen 73 olgu incelenerek sonuçlar literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.