Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
DEJENERATİF DİSK HASTALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİSKOGRAFİ, BT-DİSKOGRAFİ BULGULARININ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Serra SENCER1, Özenç MİNARECİ1, Cengiz TÜRKMEN2, Kubilay AYDIN1, Arzu POYANLI1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Radiodiagnostik
2Bahçelievler 70.Yıl Rehabilitasyon Merkezi

Özet

Amaç: Diskografi, dejeneratif disk hastalığına bağlı bel ağrılarında semptomatik disk seviyesini belirleme potansiyeli nedeniyle son yıllarda tekrar gündeme gelmiştir. Bu çalışmada, diskojenik olduğu düşünülen bel ağrılarında konvansiyonel diskografi ve BT-diskografi bulgularının klinik bulgular ve lomber manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile karşılaştırılması ve tanı değerlerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 14 ile 58 arasında değişen üç erkek, sekiz kadın onbir olguda klinik değerlendirme ardından Tl ve T2 toplam ağırlıklı aksiyel ve sagittal sekanslarla lomber MRG ve L3-4, L4-5 ve LS-SI intervertebral disklerinden bir ya da daha fazlasına diskografi ve BT-diskografi uygulanmıştır.

Bulgular: Onbir hastada toplam 20 mesafeye diskografi uygulanmıştır. Dört hastada (beş seviye) işlem sırasında diskojenik ağrı kaydedilmemiş, MRG' de ve diskografide disk dejenerasyonu bulguları izlenmiş, BT-diskografide ise boyanın dışarı taştığı saptanmıştır. Diğer olgularda ise MRG'de alt üç lomber intervertebral diskte dehidratasyon, yeni gelişen anüler yırtık saptanmış ve incelenen seviyelerden en az birinde semptomatik ağrı cevabı alınmıştır. BT-diskografi ve MRG bulguları arasında uyumsuzluk saptanmamıştır.

Tartışma: Klinik, MRG ve diskografi bulgularını değerlendirmeyi amaçlayan serimizdeki ilk sonuçlar ve literatür verileri, diskografinin intervertebral disk görüntülemesine ek katkıda bulunamaması nedeniyle tarama testi olarak kullanılmaması gerektiği, ancak semptomatik ağrı kaynağının belirlenmesinde tek ve en başarılı test olduğunu ortaya koymaktadır.