Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
OLLİER HASTALİGİNA EŞLİK EDEN İNTRAKRANİAL GLİOMA
Serkan ŞİMŞEK1, Hakan SEÇKİN1, Dediz BELEN1, Selim EREKUL2
1SSK Ankara Eğitim Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Patoloji Ad, Ankara

Özet

Amaç: Ollier hastalığına eşlik eden düşük dereceli astrositom nadirdir. Üç yıldır takip edilen bir vakayı sunuyoruz.

Bulgular: Hasta iki yıllık izlemden sonra ameliyat edildi. Tümör tama yakın çıkartıldı.

Sonuç: Öncelikli olarak iskelet sistemini tutan hastalık olmasına rağmen, Ollier hastalığına merkezi sinir sistemi tümöderi de eşlik edebilir. Bu olguların rutin izlemi beyin görüntülemesini de içermelidir.