Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 2
SUBDURAL STRİP ELEKTRODLARIN EPİLEPTOJENİK ODAĞIN SAPTANMASINDAKİ ROLÜ
Gülnihal KUTLU1, Ayşe KARATAŞ3, Semiha KURT1, Şebnem SOYSAL2, Ayşe SERDAROĞLU2, Erhan BİLİR1, Atilla ERDEM3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji, Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anablim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Amaç: Skalp video/ EEG monitorizasyonu temporal lob epilepsi cerrahisi için vakaların seçiminde major rol oynamasına rağmen, bazen invaziv iktal EEG, dirençli epilepsili hastalarda epileptojenik alanın kesin olarak belirlenmesi için gereklidir.

Metod ve Hastalar: Noninvaziv video/EEG ile kesin lokalize ve lateralize edilemeyen yedi olguda subdural strip elektrodlar kullanılarak monitorizasyon yapılmıştır. Bütün olguların skalp telemetri EEG kayıtları mevcuttur. Subdural elektrodlar skalp video EEG monitorizasyon bulgularına göre yerleştirilmiştir. Üç ya da daha fazla nöbet subdural strip elektrodlar ile kaydedilmiştir.

Sonuçlar: Yedi olgudan beşinde tek bir epileptojenik odak saptanmıştır. Bunun sonrasında, bu olgulara anterior temporal lobektomi +amigdalohipokampektomi yapılmıştır. Postaperatif takiplerinde tüm olgular nöbetsizdir. Patolojik olarak üç hastada hippokampal skleroz, bir olguda neokortikal gliozis, bir olguda ise hamartom saptanmıştır. Fokus lokalizasyonu saptanamayan olguların birinde multifokal epilepsi düşünülmüştür. Diğer olguya ise derin elektrodlar kullanılarak monitorizasyon önerilmiş ancak hasta kabul etmemiştir. Subdural strip elektrod uygulaması sırasında herhangi bir komplikasyon görülmemiştir.

Tartışma: Subdural strip elektrodlar yoluyla EEG monitorizasyonu seçilmiş temporal lob epilepsili hastalarda epileptojenik odağı lokalize ve lateralize eder. Bu yöntem hastaya sağladığı yarar göz önününe alındığında tolere edilebilecek düzeyde morbiditeye sahiptir. Eğer odak doğru tesbit edilebilirse, anterior temporal lobektomi hastalar için iyi bir seçenek olacaktır.