Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 3
SUPERİOR ORBİTAL FİSSÜRÜN MİKROANATOMİSİ VE CERRAHİ ÖNEMİ
M. Faik ÖZVEREN1, Mutlu CİHANGİROĞLU2, Cahide TOPSAKAL1, Yasin AKSU3, Fatih S. EROL1, İbrahim TEKDEMİR4, Haluk DEDA5
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD, Elazığ
3SSK Elazığ Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Elazığ
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD, Ankara
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Ankara

Özet

Amaç: Bu çalışmada SOF'ün mikroanatomik yapısı cerrahi yaklaşımda sinir ve damar yapılarının ortaya konulabilmesine yönelik olarak değerlendirildi.

Gereç ve yöntem: Çalışmada 5 adet kurukafa ve 5 adet kadavra kullanıldı. Kurukafalarda superior orbital fissürün boyu ve eni ölçüldü. Formalinde fikse edilmiş kadayraların a. karotis kommunis, a. vertebralis ve v. jugularis internaları kateterize edildi. Damarlar renkli silikon ile dolduruldu. Disseksiyon safhaları fotoğraf kamerası ile görüntülendi.

Sonuçlar: Orbita tavanında ve orbita lateral duvarında SOF'ün ortalama 1,5 cm supero-medialine ve 1,5 cm inferolateraline kadar uzanan kemik rezeksiyonunun SOF'ün ortaya konulabilmesi için yeterli olduğu saptandı. Periorbita açıldıktan sonra frontal sinirin önemli bir işaret noktası oluşturduğu gözlendi. SOF içinde yer alan superior oftalmik venin karotiko-kavernöz fistüllerin tedavisinde kavernöz sinüse ulaşmada alternatif bir yolu oluşturduğu izlendi.