Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 3
İNTRATEKAL BAKLOFEN TEDAVİSİ İLE SPİNAL ORİJİNLİ SPASTİSİTE KONTROLÜ, 3 OLGU SUNUMU
Kamil Melih AKAY, Serdar KAHRAMAN, Yusuf İZCİ, Erdener TİMURKAYNAK
Beyin ve Sinir Cerrahisi AD., Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara

Özet

Amaç: 1995 yılından beri spinal orijinli spastisite nedeniyle, departmanımızda intratekal baklafen pompası uygulanan 3 olgudan elde edilen tecrübelerimizi meslektaşlarımız ile paylaşmak.

Yöntemler: Total spinal kord lezyonu bulunan ve literatür verilerine göre intratekal baklafen uygulama endikasyonlarına uyan 3 olguya manuel intratekal ilaç pompası takılmış ve olgular ortalama 46 ay takip edilmiştir. Olguların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Olgulardan birincisinde 66 ay, ikincisinde 62 ay sonra, infeksiyon nedeni ile pompa çıkarılmak zorunda kalınana kadar, daha evel oral ilaçlar ile kontrol altına alınamayan spinal orijinli spastisite, komplikasyonsuz olarak kontrol altında tutulmuştur. Diğer servikal total spinal kord lezyonlu olguda ise halen doz ayarlama çalışmaları devam etmektedir.

Sonuç: İntratekal kullanılan baklafen spastisite konusunda, oral kullanılan baklofene göre belirgin üstünlüklere sahiptir. Kullanılan manuel pompa, literatürde tanımlanan programlanabilir pompalara göre infeksiyon riski, doz ayarlaması ve tedavi etkinliği yönünden dezavantajlı bulunmuştur.