Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 1
İNTRAKRANİYAL ATİPİK MENENJİOMLAR
Nur ALTINÖRS
Başkent Üniversitesi Nöroşirürji A.B.D., Ankara

Özet

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) santral sinir sistemi (SSS) tümörleri sınıflandırmasında atipik menenjiomlar benign ve malign formlar arasında bir geçiş grubu olarak yer almaktadır. Atipik menenjiomların benign ve malign menenjiomlardan ayırımında kesin ölçütler olmaması nedeniyle tanıda katkısı olabilecek birçok faktörü incelemek gerekir. Atipik menenjiomların tüm menenjiomların % 4.7- % 15'ini oluşturduğu bildirilmiştir.