Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 1
LATERAL VE ÜÇÜNCÜ VENTRİKÜL TÜMÖRLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ'NDE ON YILLIK DENEYİMİMİZ
Metin ŞANLI, Doğa GÜRKANLAR, Bekir YILDIZ, Zeki ŞEKERCİ
SSK Ankara Eğitim Hastanesi 1.Beyin Cerrahisi Kliniği

Özet

Kliniğimizde 1991-2001 yılları arasında lateral ve III. ventrikül yerleşimli ve cerrahi tedavi uygulanmış 25 hasta ve sonuçları tartışılmıştır. Son 10 yıllık periyod içinde 25 hastanın 8'i kadın, 17' si erkekti. Yaşları 7-66 arasında değişmekteydi. Tümörlerin 15'i III. ventrikül , 10' u lateral ventrikülde lokalizeydi. Hastaların preoperatif tanıları, bilgisayarlı beyin tomografisi ( BBT ) ve kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme ( MRG ) ile konulmuştur.

Vakaların 22'inde (%88) transkallozal, 3'ünde (%12) transkortikal yaklaşım kullanılmıştır. İki tümörün oksipital, 1 tümörün temporal hornda yerleşmesi nedeniyle transkortikal yol tercih edilmiştir. Anterior horn ve foramen Monro civarında yerleşmiş 7 lateral ventrikül tümörüne transkallozal yolla ulaşılmıştır.

Klinik takip sırasında rekürrens saptanan lateral ventrikül yerleşimli dev hücreli astrositoma ve grade II astrasitoma tanısı alınış iki hastamız tekrar opere edilerek tümörleri total çıkarılmıştır.

Üçüncü ventriküle lokalize olmuş tümörlerin 9'unu kolloid kist, 2' sini kraniofarenjioma, 2' sini oligodenrdroglioma, l'ini pilositik astrositoma, l'ini iltihabi infiltrasyon gösteren kist tanısı almış hastalar oluşturmuştur. Pilositik astrositoma dışındakilerin tümü transkallozal yaklaşımla total çıkarılmıştır. Takipteki pilositik astrositoma yeniden opere edilerek yine subtotal olarak eksize edilebilmiştir.

Postoperatif dönemde iki olguya geçici ventriküler drenaj uygulanmış, izlemdeki hastalardan birine preoperatif dönemde, ikisine de ameliyat sonrası dönemde hidrosefali gelişmesi nedeniyle ventriküloperitoneal (VP) şant uygulanmıştır.

Ameliyat sonrası erken dönemde 3 hastada frontal lob hematomu, 1 hastada menenjit gelişmiş ve 3 hasta exitus olmuştur. Yapılan cerrahi girişimler sonucunda mortalite oranımız %12, morbidite oranımız da %20 olarak saptanmış olup bunlar da literatürle uyumlu bulunmuştur.