Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 1
AĞRILI ÇÖKME KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ UYGULAMASİ
A. Fahir ÖZER1, Erhan BULUTCU2, Tunç ÖKTENOĞLU1, Mehdi SASANİ1, Ömür ERÇELEN2, Nazan CANBULAT3, A. Çetin SARIOĞLU1
1VKV Amerikan Hastanesi Nöroşirürji, Departmanı, İstanbul
2VKV Amerikan Hastanesi Ağrı Departmanı, İstanbul
3VKV Amerikan Hastanesi Fizik Tedavi Departmanı, İstanbul

Özet

Amaç: Zayıflamış vertebra korpusu içerisine radyolojik görüntüleme yardımıyla polimetilmetakrilat (PMMA) injeksiyonu yapılarak korpusun güçlendirilmesine perkütan vertebroplasti denir. Bu çalışmada ağrılı çökme kırığı saptanan hastalara uygulanan perkütan vertebroplastinin, ağrı ve mobilite üzerine etkisi araştırılmıştır.

Yöntemler: Direkt grafilerde ve manyetik rezonans görüntülemede akut veya subakut kırık ile uyumlu şiddetli bel ve/veya sırt ağrısı olan toplam 42 hastaya perkütan vertebroplasti tekniği uygulandı. Floroskopi eşliğinde genel ya da sedoanaljezi altında yüzüstü pozisyonda transpediküler yaklaşımla unipediküler veya bipediküler olarak vertebra korpuslarına ulaşıldı. Lomber vertebralara 3-8 ml, torasik vertebralara ise 2-5 ml sement eş zamanlı floroskopi ile enjekte edildi. Ağrı şiddeti ve mobilite girişim öncesi, girişimden bir gün, bir ay ve üç ay sonra değerlendirildi.

Bulgular: Ağrı ve hastanın mobilizasyonu yapılan perkütan vertebroplastiden sonra ilk 24 saatte ciddi düzelme gösterdiği ve 3 ay içerisinde yapılan kontrolde aynı iyilik durumunun devam ettiği tespit edilmiştir.

Sonuç: Perkütan vertebroplasti, osteoporoz veya tümör infiltrasyonu sonucu gelişen vertebra çökme kırıklarında ağrıyı azaltmakta ve mobiliteyi arttırmaktadır.