Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 1
HİPERTANSİF SEREBELLAR KANAMALARDA CERRAHİ TEDAVİ
Metin KAPLAN, M. Faik ÖZVEREN, Fatih S. EROL, Cahide TOPSAKAL, İsmail AKDEMIR, Murat TİFTİKÇİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Elazığ

Özet

Amaç: Bu çalışmada hipertansif serebellar kanama nedeniyle acil cerrahi dekompresyon uygulanan olguların Glasgow koma skala puanı, hematom büyüklüğü, hidrosefali gelişimi ve prognozları arasındaki ilişki tartışıldı.

Yöntemler: Glasgow koma skalası puanı 13 veya altında, hematom büyüklüğü 3 cm yada üzerinde olan ve acil ameliyat edilen 14 hipertansif serebellar kanamalı olgu incelendi. Yaşları 58-76 arasında değişiyordu. Olgular bilgisayarlı beyin tomografisi görüntülerine ve Glasgow koma skalası puanlarına göre gruplandırıldı. Hepsi suboksipital kraniektomi yaklaşımıyla ameliyat edildi.

Bulgular: En sık görülen semptom baş ağrısıydı. Kanama olguların çoğunda sağ serebellar hemisferde izlendi. Glasgow koma skalası 13 ve altında olan tüm olgularda hematom 3 cm' den büyüktü. Altı olgunun ameliyat öncesi hidrosefalisi vardı.

Sonuç: Olguların ameliyat öncesi Glasgow koma skala puanının ameliyat sonrası prognozda temel belirleyici olduğu görüldü. Ayrıca altı olguda mevcut olan hidrosefalinin hematom boşaltıldıktan sonra düzelmesi nedeniyle hidrosefali gelişen olgularda intraventriküler kateterler ile BOS drenajının ameliyat sonrası takibe göre planlanabileceği sonucuna varıldı.