Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 1
DİRSEKTE SİNOVİYAL KİSTİN NEDEN OLDUĞU ULNAR SİNİR TUZAK NÖROPATİSİ: OLGU SUNUMU
Şeref DOĞAN, Soner ŞAHİN, Kaya AKSOY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bursa

Özet

Dirsekte nadir görülen kistik kitleye bağlı ulnar tuzak nöropatisi olgusu sunulmuştur. 52 yaşında bayan hastada sağ ön kolda klinik ve elektrofizyolojik olarak dirsek düzeyinde ulnar tuzak nöropatisi tanısı konulduktan sonra siniri sıkıştıran ekstranöral, kapsüllü kist çıkartıldı. Sinoviyal kistin eklem bölgesinden uzak lokalizasyonda oluşturduğu nadir görülen tuzak nöropatisi diğer etyolojik nedenleri ile literatür ışığında tartışılmıştır.