Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 2
BÜYÜK AVM'LERİN TEDAVİSİNDE EMBOLİZASYON VE GAMMA-KNİFE TEDAVİSİNİN BİRLİKTE KULLANILMASI
Türker KILIÇ1, Selçuk PEKER1, Deniz KONYA1, Feyyaz BALTACIOĞLU3, Saruhan ÇEKİRGE2, M. Necmettin PAMİR1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Anabilim Dalı, İstanbul
2Hacettepe Üniversitesi Radyoloji, Anabilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Radyoloji, Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Arteriovenöz Malformasyon (AVM) tedavisinde nidus çapı 4 cm' den az olan (bu AVM'lerin büyük çoğunluğu Spetzler-Martin Evre III ve altıdır) grupta tedavi nispeten standardize edilebilmiştir. AVM'nin lokalizasyonuna göre farklar olmakla birlikte mikrocerrahinin, Gamma-Knife Işın Cerrahisinin (GKRS) ve embolizasyonun tedavi sonuçları yüz güldürücüdür. AVM tedavisinde günümüzde esas sorunlu grup nidus çapı 40 mm'den fazla olanlardır. Bu grup AVM'ler Spetzler-Martin Evre IV ve V'in büyük bölümünü oluşturmaktadırlar. Büyük AVM'lerde tedavi seçeneklerinden biri embolizasyon ve sonrasında Gamma-Knife Işın Cerrahisinin birlikte kullanılmasıdır. Bu prospektif çalışmada Marmara Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda embolizasyondan sonra Gamma-Knife ile tedavi edilmiş 89 AVM olgusunun tedavi sonuçları sunulmuş ve irdelenmiştir.

Yöntemler: Toplam 89 hastadan iki yıllık anjiografi kontrolü bulunan 31 olgunun 30'unda (%97)AVM nidus boyutlarında değişiklik görülmüştür. AVM nidus boyutunda görülen değişiklik görülen 30 olgunun 24'ünde (%78) tam kapanma, 6'sındaysa (%19) nidus hacminde %50-80 küçülme saptanmıştır. İki yıllık kontrolü bulunan olgulardan 1'inde (%3) AVM nidus boyutunda değişiklik görülmemiştir.

Sonuç: Embolizasyon sonrası GK uygulanan olgular içerisinde 1 olgu (%1.1) Gamma-Knife tedavisi sonrası 1. yılı dolmadan intraserebral hemoraji sonrası kaybedilmiştir. Tüm AVM'ler içerisinde 3 olgu (%1)GK sonrası 1. yılları dolmadan intraserebral hemoraji sonrası kaybedilmiştir. Embolizasyon sonrası GK uygulanan hastalarda Gamma-Knife tedavisine bağlı kalıcı morbiditeye rastlanmamıştır.

Sunulan veriler, günümüzde sorunlu grubu oluşturan nidusu 40 mm'den büyük AVM'lerin tedavisinde embolizasyon ve sonrasında Gamma-Knife uygulanması seçeneğinin ilk planda düşünülmesi gereken tedavi alternafi olması gereğini desteklemektedir.