Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 2
HİDROSEFALİ TEDAVİSİNDE VENTRİKÜLO-PERİTONEAL ŞANT YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Murat İMER1, Cevdet YAVUZ2, Altya SENCER1, Nail İZGİ1
1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Istanbul
2AİBÜ, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Düzce, İstanbul

Özet

Amaç: Çeşitli etyolojik nedenlere bağlı olarak gelişen hidrosefalinin tedavisinde ventrikülo-peritoneal (V-P) şant uygulanması en sık tercih edilen yöntem olma özelliğini korumaktadır. V-P şant işlemi yaygın olarak kullanılmakla beraber en sık sorun yaratan tedavi yöntemlerinden biri olmaya da devam etmektedir. Bu nedenle hidrosefali tedavisi için V-P şant uygulanan 460 hasta retrospektif olarak değerlendirilerek bu yöntemin çeşitli özellikleri ile ilgili tecrübelerimizin aktarılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Ocak 1988 ile Aralık 1998 yılları arasında kliniğimizde hidrosefali nedeniyle V-P şant işlemi uygulanan 246'sı erişkin (16 yaş ve üzeri) ve 214~ü çocukluk çağı (O ile 15 yaş arası) yaş grubunda olan toplam 460 hasta, cinsiyet, yaş, etyolojik neden, uygulanan valv tipi, enfeksiyon oranı gibi çeşitli özellikleri yönünden retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Erişkinde tümör ve anevrizmatik subaraknoid kanama en sık etyolojik faktör olarak saptanırken, çocukluk çağında geçirilmiş menenjit en sık neden olarak bulundu. Hem erişkin hem de çocukluk çağı yas grubunda ventriküler uç disfonksiyonu en sık revizyon nedeni olarak saptandı. Şant revizyon işlemi çocukluk çağı yaş grubunda erişkin yaş grubuna göre daha sık gerektiği saptandı. Şant ameliyatlarındaki enfeksiyon oranı diğer elektif ameliyatlardan daha yüksek olmadığı saptandı.

Sonuç: Bu çalışma farklı etyolojik nedenler ile gelişen hidrosefalinin tedavisine yönelik V-P şant uygulamasının, tüm çalışmalara ve şant sistemlerindeki gelişmelere rağmen halen sorun olmaya devam ettiğini göstermiştir.