Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 2
ÜÇ SEMPTOMATİK İNTRASPİNAL LOMBER SİNOVİYAL KİST OLGUSU
Burak GÜNDÜZ1, T. Cem OVALIOĞLU1, Ramazan ATABEY1, Aykut KARASU1, Alper DİNCER2
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi III. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Radyotom-Radyomar Görüntüleme Merkezi, İstanbul

Özet

Sinoviyal kistler genellikle ekstremite eklemlerini tutmakla birlikte spinal kanalda da görülebilmektedirler. Bel ağrısı ve radikulopati ile birlikte görülen ekstradural dejeneratif lezyonlardır. Cerrahi olarak tedavisi yapılan üç semptomatik intraspinal sinoviyal kist olgusunu sunmaktayız