Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 2
ORBİTA İÇİ YABANCİ CİSİM
Gökhan AKDEMİR1, Rüçhan ERGÜN2, Alptekin TASÇI2, Levent ALTIN3, M. Fikret ERGÜNGÖR2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü

Özet

Amaç: Orbita içi yabancı cisim olgusunun klinik, radyolojik ve cerrahi yaklaşım özellikleri sunulmuştur.

Yöntemler: Dört yaşında erkek çocuk, gözüne sulu boya fırçası sapının batması yakınımıyla başvurdu. Sulu boya fırçası sapı, sol orbitadan girerek superiororbital fissuraya girmişti. Orbitofrontal kraniotomi ile yabancı cisim çıkartıldı.

Sonuç: Orbita içinde kalan ağaç parçası gibi yabancı cisimler proptozis, diplopi, orbital sellülit, periorbital abse ve fistül gibi komplikasyonlara yol açabilir. Radyolojik tanı koymak zordur. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tanıda tercih edilir. Orbita içi yabancı cisimler komplikasyonları önlemek için mutlaka çıkartılmalıdır.