Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 2
KANAMAYLA BAŞVURAN SİLVİYAN ARAKNOİD KİST OLGULARINDA TEDAVİ
Adnan DAĞÇINAR1, M. Mehmet ÖZEK1, Hakan KARABAĞLI2, Türker KILIÇ1, M. Necmettin PAMİR1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, İstanbul

Özet

Amaç: Silviyan araknoid kistleri subdural ve / veya kist içine kanama kliniği ile beraber karşımıza çıkabilirler. Bu bildirinin amacı 1999-2000 yıllarında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroşirürji Kliniğine, kanama kliniği ile başvuran 3 silviyan araknoid kist olgusuna ait verileri ve tedavi seçeneklerini tartışmaktır.

Yöntem: Silviyan araknoid kiste eşlik eden subdural ve/veya intrakistik kanama kliniğiyle bölümümüze başvuran 3 olgu çalışmanın kapsamına alınmıştır. Olguların ameliyat öncesi ve sonrası klinik ve radyolojik bulguları ile cerrahi özellikleri literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Bulgular: Olguların üçü de kız olup ortalama yaşları 14,3 dür. Başağrısı ve nöbet yakınmaları ile başvuran olguların muayenelerinde; temporal kemiğin ön tarafında deformite, hemiparezi, papil stazı saptanmıştır. Üç olguda da silviyan araknoid kistle beraber intrakistik ve / veya subdural kanama izlenmiştir. Her üç olguda da hematom drenajı, kist duvarlarının eksizyonu ve kist boşluğunun bazal sistemlere ağızlaştırılması gerçekleştirilmiştir. Ortalama izlem süresi 22 aydır. Olguların yakınması yoktur.

Sonuç: Silviyan araknoid kistlere eşlik eden subdural hematom olgularında cerrahi yöntem tartışmalı olup, her olgunun yaş, klinik, semptom ve kanamanın lokalizasyona göre ayrı değerlendirilerek, kararın verilmesi gerekmektedir. Pediatrik yaş grubunda, hematom drenaji ile beraber kistin de eksizyon ve fenestrasyonu tercih edilmesi gereken seçenektir.