Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
BİLATERAL ORTA FOSSA ARAKNOİD KİSTİ VE BİLATERAL SUBDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU
Mehmet ERŞAHİN1, M. Zafer BERKMAN1, Aram BAKIRCI1, Serdar ARMAĞAN1, Cumhur ÖZDOĞAN1, Serkan TOSUN2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pataloji Kliniği, İstanbul

Özet

Araknoid kistler intrakranial kitlelerin % l' den azını oluştururlar ve % 25 - 80'i orta fossada yer alır. Orta fossa araknoid kistleri nadiren bilateral olurlar. Araknoid kistler travma sonrası subdural higroma ve/veya hematom ile komplike olabilirler. Cerrahi tedavisi ve cerrahi yöntemler konusundaki tartışma sürmektedir. Kraniotomi ve fenestrasyon, kraniotomi ve fenestrasyona mebranektomi eklenmesi, veya kistoperitoneal şant uygulanan cerrahi yöntemlerdir.

Bu makalede bilateralorta fossa araknoid kisti ve bilateral frontotemporoparietal subdural hematomun birlikteliği sunulmuş; klinik radyolojik ve patolojik özellikleri literatür ışığında değerlendirilmiştir.