Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
LAMİNEKTOMİLERDE PROPOFOL -ALFENTANİL İLE PROPOFOL-ALFENTANİL-KETAMİN KOMBİNASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Yasemin GÜNEŞ1, Hakkı ÜNLÜGENÇ1, Murat GÜNDÜZ1, Tahsin ERMAN2, Hayri ÖZBEK1, Geylan IŞIK1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Amaç:Hemodinamik stabilizasyon ve erken derlenme sağlaması nedeniyle, intravenöz anestezi uygulaması anestezi pratiğinde oldukça geniş kullanım alanına sahiptir. Çalışmamızda propofol-alfentanil ve propofol-alfentanil-ketamin kombinasyonlarının intraoperatif hemodinami, postoperatif derlenme ve ağrı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Yaşları 27-65 arasında değişen Nöroşirürji servisi tarafından laminektomi yapılan 30 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastalar monitorize edildikten sonra, anestezi indüksiyonu 2-3 mg/kg propofol ve 15 mg/kg alfentanil ile sağlandı. Nöromusküler bloker olarak 0.1 mg/kg vekuronyum uygulandı. Anestezi idamesi, Grup I'de propofol (4-6 mg/kg/saat) + alfentanil (1 mg/kg/dk), Grup II'de propofol (2mg/kg/saat) + alfentanil (0.5 mg/kg/ dk) + ketamin(0.5 mg/kg/ saat) ile sürdürüldü. Preoperatif, indüksiyon ve entübasyon sonrası 1., 10., 30., 60. ve 120.dakikalardaki hemodinamik zamanı, vizüel analog skala (VAS) ile yan etkiler kaydedildi.

Bulgular: Grupların demografik özelliklerinde ve hemodinamik değerlerinde istatistiksel fark belirlenmedi(p>0.05). Ekstübasyon ve uyanma zamanlarının Grup I' de, Grup II'ye göre istatistiksel olarak daha uzun olduğu saptandı(p<0.05 ). Postoperatif 5. ve 15. dakikada VAS değerlerinin Grup II'de daha düşük olduğu gözlendi (p<0.05).

Sonuç: Propofol-alfentanil ile uygulanan total intravenöz anesteziye ketamin eklenmesinin iyi bir hemodinamik stabilite ve erken postoperatif dönemde daha etkin bir analjezi sağladığı, ancak ekstübasyon ve uyanma zamanlarını uzattığı kanısına varıldı.