Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
SKALP PLEKSİFORM NÖROFİBROMASİ; 2 OLGU SUNUMU
Kayhan KUZEYLİ, Gökalp KARAARSLAN, Ertuğrul ÇAKIR, Haydar USUL, Süleyman BAYKAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, Trabzon

Özet

Amaç: Bu makalede saçlı deride pleksiform nörofibrom tespit edilmiş 2 olgu klinik, radyolojik görüntüleme ve tedaviye yaklaşım bakımından sunulmuştur.

Bulgular: Her iki hastada da lezyonlar total olarak çıkarılmış ve skalp defektleri primer olarak tamir edilmiştir. Hastaların takiplerinde nüks izlenmemiştir.

Sonuç: Pleksiform nörofibrom olguları konjenital lezyonlardır. Bu lezyonların malign değişim risklerinin bulunması nedeniyle, tanı konulduğu anda total eksizyonları önerilir.