Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
SÜREGEN KAFA TABANI OSTEOMİYELİTİ: OLGU SUNUMU
Feyza KARAGÖZ GÜZEY1, Erhan EMEL1, Selma SÖNMEZ ERGUN2, N. Serdar BAŞ1
1SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

Özet

Amaç: Alevlenmeler ve düzelmelerle kırk yıl kadar süren malign dış kulak iltihabına bağlı olarak gelişen süreğen bir kafa tabanı osteomiyeliti olgusunun sunulması.

Yöntem ve bulgular: Yetmiş bir yaşındaki erkek hasta birkaç yıl önce ortaya çıkan sağ yüz felci ve sağ kulak önünde kapanmayan yara ve akıntı yakınmaları ile başvurdu. Hastanın 41 yıl önce aynı tarafta hafif bir travmayı takiben kulak ağrısı, kulak akıntısı ve duyma güçlüğü yakınmalarının olduğu öğrenildi. Eritrosit sedimantasyon hızı ve kan lökosit sayısı yüksek olan hastanın bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme incelemelerinde temporobazal kemiği, temporomandibular eklemi ve mandibula başını tutan ve durada kalınlaşmaya neden olan yumuşak doku kitlesi izlendi. Girişim öncesinde malignite-infeksiyon ayrımı yapılamayan hastada geniş cerrahi debridman uygulandı ve rotasyon flebi ile cilt defekti kapatıldı. Patolojik inceleme süreğen infeksiyon varlığını gösterdi. Uzun süreli antibiyotik tedavisinin ardından eritrosit sedimantasyon hızı ve lökosit sayısı normale döndü. Ancak yüz felci düzelmedi.

Sonuç: Süreğen kafa tabanı osteomiyeliti tanıda ve tedavide zorluklara neden olur ve özellikle yaşlı hastalarda malignite ile karışabilir. Tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen yüz felci gibi sekeller kalmaması için erken tanı ve tedavi esastır. Uygun tanı için öncelikle, sık görülmeyen bu hastalığın varlığından kuşkulanılması gereklidir.