Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 1
MOYAMOYA HASTALIĞI OLAN YEDİ YAŞINDAKİ ÇOCUKTA ÇOKLU BURR-HOLE İLE SEREBRAL REVASKÜLARİZASYON
Kerem BIKMAZ, Murat COŞAR, Kahan BAŞACAK, Şirzat BEK, A. Celal İPLİKÇİOĞLU
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Kliniği

Özet

Yedi yaşında kız çocuğu baş ağrısı ve sol taraf güçsüzlüğü şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Hastanın çekilen manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonans anjiyografi, dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) ve single photon emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) tetkikleri sonucunda sağ hemisferde perfüzyon defekti görüldü ve moyamoya hastalığı düşünüldü. Hastanın ameliyatında, sağ yüzeyel temporal arter ve dalları üzerine indirekt neovaskülarizasyon için çoklu burr hole açıldı. Ameliyattan sonra çekilen dördüncü aydaki SPECT'de sağ hemisferdeki perfüzyonda artma, 6. ve 12. aylardaki kontrol DSA'larda sağ yüzeyel temporal arter ve dallarından sağ hemisfere yeniden damarlanma gözlendi.