Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 1
NÖRONAVİGASYONA AMELİYAT SIRASINDA ULTRASONOGRAFİNİN EKLENMESİNİN SENSORİMOTOR KORTEKS LEZYONLARININ CERRAHİ TEDAVİSİNE KATKISI
Ahmet MENKÜ, Bülent TUCER, Ali KURTSOY, İ. Suat ÖKTEM, Hidayet AKDEMİR
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

AMAÇ
Nöronavigasyona ameliyat sırasında ultrasonografik takibin katılmasıyla yürütülen sensorimotor korteks lezyonlarının cerrahi tedavisi değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Sensorimotor korteks yanında veya üzerinde lezyon saptanan 18 hasta (l0 erkek, 8 kadın; ort. yaş 43; dağılım 367) nöronavigasyon tekniğine ultrasonografik takibin katılmasıyla ameliyat edildi. Ameliyat öncesindeki navigasyon planlaması önce karşı hemisferdeki merkezi sulkus, daha sonra aynı hemisferde hem lezyon hem de merkezi su1kus ayrı ayrı belirlenerek yapıldı. Ameliyat öncesindeki, erken ameliyat sonrası ve birinci ay sonundaki nörolojik bulgular karşılaştırıldı.

BULGULAR
Navigasyon bilgisayarının hesapladığı tanımlama doğruluğu ortalama 0.7 mm (dağılım 0.4-1.2 mm) bulundu. Merkezi sulkus olguların tümünde karşı hemisferde tanımlanırken, lezyon tarafındaki hemisferde 14 olguda tanımlanabildi. On dört olguda lezyon tümüyle çıkarıldı; dördünde subtotal rezeksiyon yapıldı. Ameliyat öncesinde motor nörolojik defisiti olan 15 olgunun birinci ay kontrolünde nörolojik defisitlerde %95 oranında iyileşme görüldü. Hiçbir olguda ölüm görülmedi; morbidite %5.5 bulundu.

SONUÇ
Sensorimotor korteks yerleşimli lezyonlarda, nöronavigasyona ameliyat sırasında ultrasonografinin eklenmesi kranyotomiyi ve yüzey anatomisini belirlemede yardımcı olmaktadır.