Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 1
SİKLOSPORİN A'NIN SIÇAN FEMORAL ARTERİNDE KRONİK MORFOLOJİK VAZOSPAZM ÜZERİNE ETKİSİNİN MORFOMETRİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Mustafa ERDAL, A. Celal İPLİKÇİOĞLU, Zafer BERKMAN, Murat COŞAR, Cem A. GÖKDUMAN
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Kliniği

Özet

AMAÇ
Bu çalışmada siklosporin A'nın bir immünsupresif ajan olarak sıçan femoral arterinde oluşturulan vazospazmdaki etkisi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Sprague-Dawley cinsi 60 erkek sıçan 30'arlı deney ve kontrol gruplarına ayrıldı. Her grup kendi içinde vazospazm oluşturulan, vazospazm oluşturulmayan ve ameliyat edilmeyenler olarak üç alt gruba ayrıldı. Vazospazm modelinin uygulandığı gün deney grubundaki sıçanlara oral yoldan 10 mg/kg siklosporin A verildi. Yedi gün sonunda sıçanlar intraperitoneal derin ketamin anestezisi ile öldürüldü ve femoral arterlerinden alınan damar kesitleri doku hazırlığından sonra mikroskop ile incelendi; morfometrik analiz için fotoğrafları çekildi. Damar duvar kalınlıkları ve lümen alanı verileri karşılaştırıldı.

BULGULAR
Kontrol grubunda vazospazm oluşturulan sıçanların arterlerinde lümen çapında anlamlı derecede azalma, buna karşın damar duvar kalınlıklarında artma gözlendi. Vazospazm oluşturulduktan sonra siklosporin A verilen sıçanlarda ise damar duvar kalınlıklarındaki artışın gerilediği ve lümen çapında artış olduğu görüldü. Düz kas hücrelerinde, siklosporin A verilmeyen vazospazm grubunda görülen vakuolizasyonun azaldığı saptandı. Lümen alanları ve damar duvar kalınlıkları siklosporin A verilen vazospazm modelinde diğer gruplara göre anlamlı farklılıklar gösterdi.

SONUÇ
Siklosporin A'nın sıçan femoral arterinde kronik arteryel vazospazmın gelişmesini önlediği görüldü.