Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 3
PİNEAL BÖLGE TÜMÖRLERİ
Cem Atilla GÖKDUMAN1, A. Celal İPLİÇİOĞLU2, Murat COŞAR3, Şirzat BEK4, Mustafa ERDAL5, Murat ÇAKABAY6, Namigar TURGUT7
1,2,3,4,5,6Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul
7Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aneztezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Özet

AMAÇ: Pineal bölge tümörleri santral sinir sisteminin nadir görülen tümörlerindendir. Pineal bölge tümörlerinin tedavisi 1980' li yıllardan sonra belirgin biçimde değişmiş ve oldukça çok tedavi seçeneği ortaya konmuştur. Bu yazımızda kliniğimizde 1997-2004 yılları arasında takip ve tedavisi yapılan pineal bölge tümörlerini sunduk. Pineal bölge tümörleri hakkındaki klinik ve cerrahi tecrübelerimizi paylaştık.

ÇALIŞMA PLANI: Kliniğimizde 1997-2004 yılları arasında klinik takibi yapılan ve pineal bölgede lezyonu bulunan 23 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların cinsiyet dağılımı, 12 tanesi erkek, 11 tanesi kadındı ve yaş grubu 10 ile 55 arasında değişmekteydi. Ortalama yaş 29.3 idi. Bu hastaların tanı ve takibinde BT, MRI, anjiografi ve tümör markırlarından yararlanıldı. 23 hastadan 21 tanesine direkt pineal bölgeye cerrahi girişim uygulandı. 1 hastaya ventriküloperitoneal (V-P) şant takıldı.1 hastaya ise cerrahi uygulanmadı. Cerrahi yaklaşım olarak büyük oranda supraserebellar infratentoryal (%60) yaklaşım tercih edildi. Bunun dışında ise oksipital transtentoryal, posterior transventrüküler yaklaşımları tercih edildi.

BULGULAR: Tedavide büyük oranda cerrahi (%95) tercih edildi. Hastaların histopatolojik incelemesinde 5 hastada epidermoid, 5 hastada astrositom, 3 hastada meningiom, 4 hastada germinom, 2 hastada pineoblastom, 2 hastada pineal kist ve 1 hastada pineal kalsifikasyon saptandı, 1 hastaya tanı konulamadı. Hastalarda gelişen komplikasyonlar ise 2 hastada spinal seeding, 1 hastada hemianopsi, 1 hastada menenjit sonrası 1. ayda exitus görüldü. Tüm hastalarda mortalite %4, morbidite %13 olarak belirlendi.

SONUÇ: Sunduğumuz klinik seri literatürden farklı olarak benign ağırlıklı lezyonların yer aldığı bir seridir. Cerrahi mortalite ve morbidite oranları literatürle benzerlik taşımaktadır. Pineal bölge tümörlerinin tedavi seçenekleri son yirmi yılda oldukça çeşitlilik göstermektedir. Gelişen mikrocerrahi, nöroanestezi, görüntüleme yöntemleri günümüzde cerrahi mortalite ve morbidite oranlarını oldukça azaltmıştır. Pineal bölge tümörlerinin tedavisinde açık cerrahi etkili ve güvenli bir yöntemdir.