Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 3
ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİNİN TEDAVİSİNDE SERVİKAL POSTERİOR RİZOTOMİ
Tufan HIÇDÖNMEZ, M. Kemal HAMAMCIOĞlU, Sebahattin ÇOBANOĞLU, Cumhur KILINÇER, Osman ŞİMŞEK
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne

Özet

Posterior rizotomi (PR) spastisite hastalarında, spastisiteyi azaltmada ve motor işlevleri iyileştirmede kullanılan bir cerrahi işlemdir. Ancak, PR işleminin hemen hemen tamamen lumbosakral köklere uygulandığı görülmektedir. Sol üst ekstremite spastisite ve ağrısı nedeni ile 58 yaşında inme hastası ve beyin felcine bağlı sol üst ekstremite spastisite ve ağrısı olan 5 yaşında çocuk hastaya sırası ile, C5-8 ve C6-8 düzeylerinde servikal posterior rizotomi uygulandı. Hastalar cerrahi girişim sonrası iki yıl izlendi. Postoperatif dönemde hastaların önkol, el bileği ve parmaklarında spastisite ve ağrı belirgin olarak azaldı. Bulgularımız servikal PR girişiminin üst ekstremite spastisitesi olan hastalarda spastisiteyi azaltmada ve motor işlevleri düzeltmede etkin olduğunu düşündürmektedir.