Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 2
MAKAT GELİŞİ DOĞUMA BAĞLI YENİDOĞAN SPİNAL EPİDURAL HEMATAMU
Hikmet TURAN SÜSLÜ, İlker GÜLEÇ, Mustafa BOZBUĞA
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Doğum travmasına bağlı olarak spinal epidural hematom (SEH) oluşumu nadirdir. Yenidoğanda SEH, klinik ve radyolojik teşhisi problem olan ciddi bir komplikasyondur. Yenidoğanda tam bir nörolojik muayene yapılması genellikle kısıtlıdır ve genel olarak da yenidoğan kötü bir klinik durumdadır. Biz makat gelişi doğumdan sonra spinal kord hasarının klinik bulguları ile prezante olan bir olguyu sunuyoruz. Pediatri bölümü hastanın dört ekstremitesindeki genel hipotoninin doğum travayı sırasında oluşan asfiksiye bağlı olduğunu düşündü. Fakat beş gün sonra üst ekstremitelerdeki flaks paralizinin düzelmesine rağmen alt ekstremitelerdeki nörolojik defisitte bir değişiklik saptanmadı. Hasta tarafımızdan değerlendirildi ve magnetik rezonans görüntüleme (MRG)'sinde torakal ve torakolomber düzeyde olmak üzere birbirinden bağımsız iki SEH tespit edildi. Torakolomber seviyedeki SEH kord basısına neden olmakta idi. Torakolomber seviyedeki SEH tamamen rezeke edilmesine rağmen postoperatif nörolojik iyileşme olmadı.