Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 1
SSS Regenerasyonunda Kök Hücre ve İnhibitör Moleküllerinin Yeri
Dr. Murad BAVBEK
S.B. Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II.Nöroşirürji Kliniği, Ankara