Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 2
Nazofrontal Ensefalosel: Bir Vaka Sunumu
Ali Özcan BİNATLI1, Fikret BAŞKAN2, Murat BAŞARIR3, Mehmet Feryat DEMİRHAN4, Nurcan ÖZDAMAR5
1,2,3,4S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Ensefaloseller, konjenital bir malformasyon olup glial doku içeren nadir lezyonlardır. Nazal ensefaloseller %60 burun sırtında (sinsipital), %30 içeride burun çatısının üzerinde, %10 oranda ise kombine şekilde görülür. Doğumundan itibaren burun sırtında bulunan ve giderek büyüyen 3x3x2cm'lik şişlik nedeni ile başvuran 1,5 aylık erkek hastada nazofrontal ensefalosel saptandı. Bifrontal girişim ile intrakraniyal bağlantı kesildi. Ekstrakraniyal girişim ile ensefalosel kesesi eksize edildi. Kemik defekt, frontal ve etmoid kemikler arasında çoğunlukla da glabelladadır. Tedavisinde multidisipliner yaklaşım gerekir. Kraniyal magnetik rezonans görüntülemede (MRG) ve kraniyal bilgisayarlı tomografide (BT) kemik defekt saptanan olgularda dura tamiri yapabilmek için transkraniyal girişim gerekmektedir. Aynı seansta bununla beraber ekstrakraniyal tamir de yapılabilir.