Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 2
Epilepsi Sonrası Lomber Vertebra Kompresyon Kırığı: Olgu Sunumu
Bülent BAKAR1, Melike MUT2, Selim AYHAN3
1Özel MESA Hastanesi, Nöroşirürji, Ankara
2Yeditepe Üniversitesi, Nöroşirürji, İstanbul
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Uzun süre antiepileptik ilaç kullanımına ve diğer sebeplere bağlı olarak epileptik hastalarda travma sonrası kemiklerde kırık riski daha fazla olmaktadır. Ancak epilepsiye bağlı vertebral kemik kırıkları literatürde nadir olarak bildirilmiştir. Bu olgu sunumu, 47 yaşındaki hastada 8 yıldır karbamazepin kullanırken son onbeş aydır ilaç bırakmayı takiben gelişen epileptik atak sonrası lomber dördüncü (L4) vertebrada oluşan kompresyon kırığını özetlemektedir. Sabah yatağında epileptik atak geçiren ve belirgin bel ağrısı tarifleyen olguda, direkt röntgen grafilerinde tespit edilemeyen vertebra kırığı abdominal bilgisayarlı tomografide (BT) tesadüfen görülmüş ve magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ile de desteklenmiştir. Sonuç olarak epilepsi hastalarının nöbet sonrası gelişen vertebral kolon ağrılarının nörolojik ve radyolojik olarak iyi değerlendirilmesi ve gerekiyorsa yüksek oranlarda yanlış negatif sonuç vermesi nedeni ile direkt röngen filmleri yanı sıra BT ve/veya MRG ile hastaların ileri düzey takibe alınması uygun olacaktır. Ayrıca antiepileptik ilaçlar, osteoporoz ve beraberinde kemik kırıkları riskini artırabileceğinden bu hastaların periyodik olarak tetkik edilmesi ve gerekirse tedavilerinin planlanması önerilebilir.