Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 2
Pineal Bölge Tümörü: Bir Vaka Sunumu
A. Özcan BİNATLI1, Erel ULUĞ2, İlker ÖZHAN3, Volkan ZİNCİROĞLU4, Bülent SARIKAYA5, M. Feryat DEMİRHAN6, Nurcan ÖZDAMAR7
1,2,3,4,5,6S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir
7Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Pineal bölge tümörleri, pineal bezin içinde ve çevresinde lokalize hücrelerden türerler (Pineal bezin esas hücresi pinosittir). Pineal bölge tümörleri, benign ve malign tümör (tm) yapıları içeren geniş bir spektrumu içerir. Pineal bölge tm'leri erişkinlerdeki intrakraniyal tm'lerin % 0,4-1,0' ini ve çocuklardaki beyin tm'lerinin % 3,0-8,0' ını oluştururlar. Pineal hücre tm'leri erkek ve kadınlarda eşit oranda görülür. Genellikle obstrüktif tip hidrosefali ile birliktelik gösterir ve bu sebeple artmış intrakranial basınç semptomları ile ortaya çıkarlar. Pineal bölge tm'lü hastalardaki ilk yönetim, doğrudan hidrosefalinin tedavisi ve tanının doğruluğunun ortaya konması olmalıdır. Tanıda genel değerlendirme Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve germ hücre belirteçleridir (Alfafeto protein ve beta HCG). Tm subtiplerinin çeşitliliği sebebiyle pineal bölge tm'lerinin optimal klinik tedavisi için histolojik tanı mutlaka gereklidir. Tedavi kararı; radyasyon duyarlılığından ziyade, tm histolojisine dayanılarak verilir. Cerrahi, benign tm'ler ve germ hücreli tm'ler için genellikle küratiftir ve yaşam süresi ile pozitif korelasyon gösterir. 25 yaşındaki erkek hastamızda tm total rezeke edildi ve sonrasında Radyoterapi (RT) uygulandı. Patoloji “Ependimoma” olarak rapor edildi.