Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 2
Serebral Amip Absesi: Olgu Sunumu
Fikret BAŞKAN
S.B. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, İzmir

Özet

E.histolytica enfeksiyonu dünyada tropikal ve subtropikal birçok bölgede özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemidir. Her yıl 100 binin üzerinde kişinin ölümünden sorumludur. Serebral amip absesi E.Histolytica enfeksiyonunun korkulan ve son derece nadir görülen bir komplikasyonudur. Beyin abseleri infant ve çocukluk döneminde nadir görülen, morbidite ve mortaliteleri yüksek olan bir durumdur. Klinik bulgular ve beyin omurilik sıvısının laboratuvar analizi ile menenjit tanısı almaktadırlar. 20 aylık kız hasta, yüksek ateş ve konvülziyon nedeniyle acil servise başvurmuş. Hastaya menenjit tanısı ile antibiyoterapi başlanmış. İzleminde klinik düzelme olmaması üzerine çekilen kraniyal BT'de serebral abse tanısı almıştır. Abse kültürlerinde üreme olmayan hastanın patoloji tarafından yapılan abse kapsülü yaymalarında amip trofozoitleri görülmüştür.