Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 2
Spinal İntradural Tümörlerin Tedavisi
Ali Özcan BİNATLI1, Fikret BAŞKAN2, Murat BAŞARIR3, Mehmet Feryat DEMİRHAN4, Nurcan ÖZDAMAR5
1,2,3,4S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Primer spinal tümörlerin görülme sıklığı yaklaşık 100.000'de 2'dir. Omurilik ve omurilik ile ilişkili tümörlerin yaklaşık %25'i ekstradural, %50'si intradural - ekstramedüller, %25'i de intramedüllerdir. İntramedüller tümörler tüm santral sinir sistemi (SSS) tümörlerinin %2 – 4'ünü oluştururlar. 1997 – 2006 tarihleri arasında kliniğimizde 38 olgu intradural kitle tanısıyla opere edildi. Tüm olgular yüzükoyun pozisyonda, lokalizasyona uygun laminektomi yapılarak opere edildi. Olguların 13 tanesi nörinom, 7 tanesi epandimom, 9 tanesi menenjiom, 5 tanesi dermoid+epidermoid, 1 tanesi astrositom, 1 tanesi lipom, 1 tanesi araknoid kist ve 1 tanesi de melanotik schwannoma tanısı aldı. 4 vakada nüks görüldü. Vakaların 33 tanesinde (%87) tümör total eksize edilirken 5 vakada (%13) totale yakın tümör eksizyonu sağlandı. Olguların hiçbiri postoperatif radyoterapi (RT) görmedi. Operasyon öncesi parezisi olan 14 olgudan postoperatif erken dönem değerlendirmede 5 tanesinde düzelme olurken, 2 hastanın parezisinde artma oldu. 7 hastada ise postoperatif erken dönemde değişiklik gözlenmedi. Parezisi olmayan 24 hastadan 1 tanesinde postoperatif erken dönem geçici monoparezi gözlendi. Sonuç olarak belirli cerrahi prensiplere uyularak yapılan intradural ve intradural – intramedüller tümör boşaltım operasyonlarından sonra nörolojik defisitlerin artmaması gerekmektedir görüşündeyiz.