Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 3
Arteriovenöz Malformasyonların Mikroşirürji ile Rezeksiyonu: 42 Hastanın Analizi
Turgay BİLGE, Kadir KOTİL, Mustafa AKÇETİN, Mustafa ERAS, Nurgül BALCI
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

AMAÇ: İntrakraniyal arteriovenöz malformasyonlar nörolojik bilimlerde sık görülen hastalık grubundan değildir ve tedavisinde tartışmalar mevcuttur. Bu seri ile, intrakraniyal arteriovenöz malformasyonu (AVM) olan 42 hastada mikrocerrahi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD: Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde Ocak 1995-Aralık 1999 ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde Ocak 2000 - Ocak 2006 yılları arasında opere edilen intrakraniyal AVM'li 42 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların şikayetleri, pre ve postoperatif nörolojik durumları, AVM'lerin Spetzler-Martin evreleri incelendi.

BULGULAR: AVM'lerin; %40,5 (17 hasta)'i frontal, %35,7 (15 hasta)'si parietal, %19(8 hasta)'u oksipital, %4,8 (2 hasta)'i pineal bölge yerleşimliydiler. Eşlik eden patolojiler, 3 hastada arteriyel anevrizma ve 1 hastada venöz anevrizma idi. Spetzler-Martin evrelemesine göre; 7 hasta (%16,7) grade I, 17 hasta (% 40,5) grade II, 14 hasta (%33,2) grade III, 2 hasta (%4,8) grade IV, 2 hasta (%4,8) grade V idi. Postoperatif mortalite 1 hasta (%2,4), morbidite 8 hasta (%19,1) idi. İki önemli komplikasyonlardan biri hemiparezi(%16,6), diğeri hemianopsi (%2,4) idi. Bir hasta ise, erken postoperatif dönemde intraserebral kanama nedeniyle eksitus oldu. Hastaların takip süreleri en az 1 ay, en çok 11 yıl olmak üzere, ortalama 3,6+/-2,2 yıl idi.

SONUÇ: AVM'ler mikroşirürji ile yaklaşımla tedavileri mümkün olan lezyonlardır ve çıkartılmaları serebral AVM'li hastaların tedavisi için iyi ve güvenilir bir tedavi yöntemdir. Cerrahi mortalite ve morbiditesi düşüktür. Spetzler-Martin evreleme sistemi, cerrahi riski belirlemede yardımcıdır.