Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 1
Vizüel Semptomlar ve Proptozis ile Prezente Orbital Yayılım Gösteren Etmoidal Osteom: Olgu Sunumu
Ahmet ÇETİNKAL, Murat KUTLAY, Ahmet ÇOLAK, Hakan ŞİMŞEK, Alparslan AŞIR, Ali Kıvanç TOPUZ, Mehmet Nusret DEMiRCAN
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, İstanbul

Özet

GİRİŞ: Etmoid sinüs kaynaklı osteomlar, diğer paranazal sinüs osteomlarından daha erken bulgu veren, yavaş büyüyen, benign ve kapsüllü kemik tümörleridir. Orbital yayılımları sık değildir. Çoğu kez asemptomatik olsalar da yüzde ağrı veya deformite, rinore, anosmi, sinüzit ve proptozis başta olmak üzere oküler semptomlar görülebilir. Açık cerrahi veya endoskopik yaklaşımla tedavi edilirler.

OLGU SUNUMU: Olgumuz 28 yaşında, yaklaşık son 3 yıldır oküler bulguları olan erkek hastadır. Proptozis ve sol görme alanında daralma şikayetleri ile başvuran hastada, direkt grf ve paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi sol etmoid sinüs kaynaklı ve orbital yayılım gösteren lezyon saptandı. Kitlenin çevre dokularla olan ilişkisini ortaya koymak için orbita manyetik rezonans görüntüleme yapıldı. Büyük bir orbital yayılım göstererek medial rektus superiorundan superior rektus inferomedialine ve optik sinir medialine uzanan “osteom” düşünüldü. Transkraniyal yaklaşımla frontal kemik flep ve orbita tavanı kaldırılarak kitle eksplore edildi. Kitle eksizyonu sonrası tavan, frontal kemik flep internal tabulası ile tamir edildi. Proptozis ile birlikte görme alanında daralma ile prezente olan olgumuzun 1 yıllık takibinde tüm bulguları düzeldi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Osteoma, burun ve paranazal sinüslerin en sık benign neoplazmıdır. Çoğu kez asemptomatik olsa da düz sinüs grafilerinde %1 ve bilgisayarlı tomografide %3 oranında insidental olarak saptanır. Asemptomatik olgularda konservatif kalınırken çeşitli bulgularla prezente osteomlar daha önce tanımlanmış, açık ve/veya endoskopik yaklaşımlarla opere edilir.