Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 1
Editör'e Mektup
Cumhur KILINÇER1, Mustafa Kemal DEMİR2, Ercüment ÜNLÜ3
1,3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Edirne