Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 2
Çocukluk Çağı İntrakranial Anevrizmaları; Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Bayram CESUR, Ahmet Hilmi KAYA, Yaşar BAYRİ, Aykan ULUS, Adnan DAĞÇINAR, Alparslan ŞENEL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Özet

GİRİŞ: Çocukluk çağında subaraknoid kanamaların en sık sebebi intrakranial anevrizmalardır. Erişkinlere oranla oldukça nadir görülen bu olguların epidemiyolojik, etyolojik ve klinik özellikleri yetişkin hastalardan belirgin farklılıklar gösterir.

YÖNTEM: Bu çalışmada, 2005-2007 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen 3 serebral anevrizma hastasının bulgu ve sonuçları literatür bilgileriyle karşılaştırılmış ve çocuklarda intrakranial anevrizma hastalığının genel özellikleri gözden geçirilmiştir.

TARTIŞMA: Klinik özelliklere bakıldığında çocukluk çağında travma, enfeksiyon ve damar duvarını etkileyen bir çok edinsel ve konjenital patolojinin anevrizma gelişiminde rol oynadığı, anevrizmaların erkek çocuklarda daha sık görüldüğü, en sık internal karotid arter bifurkasyonunda yerleştiği ve erişkinlere göre posterior sirkulasyon anevrizmalarının daha sık olduğu izlenmektedir. Tedavi metodlarında konservatif ve/veya endovasküler yöntemlerin direkt cerrahi yaklaşımlara göre daha sık tercih edildiği ve genel klinik sonuçların erişkin yaş grubuna kıyasla daha iyi olduğu göze çarpmaktadır.

SONUÇ: Çocukluk çağı intrakranial anevrizma hastalığı epidemiyolojik, klinik ve tedavi özellikleriyle erişkin gruptan belirgin farklılıklar göstermektedir. Bu olgularla karşılaşan hekimlerin bu özelliklerin farkında olması daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacaktır.