Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 2
Koil Sonrası Granülomatöz Reaksiyon Gelişimi: Olgu Sunumu
Vaner KÖKSAL1, Ahmet MENKÜ2, Halil DÖNMEZ3, Ali KURTSOY4, İ. Suat ÖKTEM5
1,2,4,5 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

51 yaşında kadın olgu 4-5 aydır sol tarafa baktığı zaman ortaya çıkan çift görme şikayeti ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde sol tarafta 6. sinir paralizisi saptanan olgunun radyolojik incelemesinde, kavernöz sinüs içerisinde 3x2.5cm boyutlarında internal karotis arterden kaynaklanan sakküler anevrizma tespit edildi ve koil embolizasyon yöntemiyle anevrizma lümeni kapatıldı. İşlemden 1 ay sonra progresif olarak ortaya çıkan sol hemiparezi ve uykuya meyil bulguları gözlenen olgunun tekrarlanan radyolojik tetkiklerinde, sol kavernöz sinüs içerisinde belirgin enflamasyon, komşu beyin sapında infarkt ve aquadakt çevresinde ödem izlendi. Olgunun takibinde hidrosefali geliştiği gözlenince ventrikülo-peritoneal şant takıldı. İntrakavernöz karotis arter anevrizmasının endovasküler koil embolizasyon tedavisi sonrasında kavernos sinüs içerisinde granülomatoz enflamatuar reaksiyon oluşması literatürde rastlamadığımız nadir bir komplikasyondur. Nedeni belirlenemeyen bu reaksiyonu, anjio sırasında kavernöz sinüs ve bazal sisternalar içerisine kaçan kontrast madde veya bir koil parçasının başlatmış olabileceği düşünülmüş olup bu yönde literatür araştırması yapılmıştır.