Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 3
Beyin Metastazlarının Cerrahi Tedavisi
Alparslan KIRIK, Tufan CANSEVER, Ersin ERDOĞAN
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Ankara, Türkiye

Özet

Sistemik kanser hastalarının yaklasık 1/3'ünde beyin metastazı gelişmektedir. İntrakraniyal lezyonlar arasında metastazlar primer beyin tümörlerinden 10 kat fazla görülmektedir. Yetişkinlerde saptanan beyin metastazları en sık, %50-60 akciğer, %15-20 meme, %5-10 deri ve %4-6 gastrointestinal sistemden kaynaklanır. Görüntüleme teknolojisindeki gelişmeler ve hastaların bu teknolojilere kolay ulaşabilmesi ile primer tümörün tanısı erken koyulabilmekte, hastalar daha uzun yaşatılabilmekte ve sonucunda beyin metastazlarının görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. Lokal olarak santral sinir sistemi metastazlarının kontrol edilebilmesi ile, günümüzde hastalar daha sık ekstrakraniyal, kafa içindeki tümörün kontrol edilmediği durumlarda ise hastalar nörolojik sebeplerden dolayı kaybedilmektedir. Bu nedenle birinci öncelik lokal kontrolün sağlanmasıdır. Daha az invaziv olması ve metastatik tümörlerdeki açık etkinliğinden dolayı stereotaktik radyocerrahi de hızla artan bir oranda alternatif tedavi yöntemler arasında yerini almaktadır. Ancak cerrahi beyin metastazlarının tedavisinde halen en büyük destektir. Cerrahide uygulanan yeni teknikler ile daha önceleri çıkarılamaz denilen tümörler çok düşük morbidite oranlarıyla çıkarılabilmektedir. Kombine tedavilerle (cerrahi, tüm beyin radyoterapi, stereotaktik radyocerrahi) hastaların yasam süreleri daha da uzatılabilmektedir. Cerrahi ve radyocerrahi ile birlikte tüm beyin radyoterapi, normalde beyin metastazlarında 1-2 ay olan ortalama yasam süresini 6-12 aya kadar yükseltilmistir. Lokal kontrolün sağlanması ve hastanın yaşam kalitesinin artırılması beyin metastazlı hastaların tedavi seçeneklerini düşünürken birincil önceliktedir.