Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 3
Hipofiz Adenomlarının Tedavisindeki Gelişmeler
Bülent DÜZ1, Metin KAPLAN2, Halil İbrahim SEÇER3, Engin GÖNÜL4
1, 3, 4 GATA, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Fırat Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Anabilim Dalı Elazığ, Türkiye

Özet

Hipofiz adenomları adenohipofizyal hücrelerden köken alan benign epitelyal tümörlerdir. Hipotalamik/pitüiter bölgenin en sık görülen lezyonları arasında yer alırlar ve tüm intrakranial tümörlerin %10-20'sini oluştururlar. Hipofiz adenomlarının tedavisiyle ilgili olarak günümüzde üzerinde durulan ana temalar; hipofiz adenomlarının moleküler patogenezinin ortaya konması, hipofiz adenomların farklı alt gruplarına yönelik yeni medikal tedavi stratejileri geliştirilmesidir. Özellikle Growth hormon ve ACTH salgılayan tümörler için yeni medikal tedavi stratejileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Radyocerrahideki gelişmeler de nöroşirürjikal tedavi stratejilerinde değişikliklere neden olmuştur. Günümüzde hala hipofiz adenomlarının bir çoğunun primer tedavisinde cerrahi ilk seçenek olarak yerini korumaktadır. Genişletilmiş endonasal endoskopik kafa tabanı cerrahisindeki yeni gelişmeler cerrahi yaklaşıma farklı bir boyut kazandırmış ve minimal invaziv bir yöntem olarak klinik sonuçları dikkat çekicidir.