Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 3
Rathke Kleft Kisti: Olgu Sunumu
Ali Özcan BİNATLI1, Hüseyin KURT2, Fikret BAŞKAN3, Engin ÇİFTÇİ4, Nurcan ÖZDAMAR5
1, 2, 3, 4 S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrah Kliniği, İzmir
5 Ege Üniversitesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Rathke kleft kistleri hipofiz bezinin nadir rastlanan lezyonları olmasına rağmen otopsi serilerinde en sık saptanan lezyonlarıdır. Bu kistler genellikle iyi huylu olsalar da hormonal ve vizüel rahatsızlıkların önemli bir nedenidirler. Genellikle küçük ve asemptomatiktir ancak bazen semptomatik olabilirler(1). Klinik olarak 3 temel özellik gösterirler: Baş ağrısı, endokrin bozukluk, vizüel kayıp. Endokrin rahatsızlık olguların %50sinde görülen en yaygın özelliktir. En sık görülen hormonal bozukluk hiperprolaktinemi, daha sonra gonadotropin yetersizliği, panhipoptüitarizm, hipotroidi ve hipokortizolizmdir. (2, 8). Kistin lokalizasyonuna göre transfenoidal, transkranial (subfrontal, pterional, transventriküler) girişimler cerrahide uygulanabilecek yaklaşımlardır. Olgumuza semptomatik olması ve suprasellar yerleşim olması nedeniyle transkranial girişimi uygun gördük. Kontrol Kranial MRG lerinde nüks ya da rezidü saptanmadı.