Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 1
von Hippel-Lindau Hastalığının Moleküler Genetiği
Fatih BAYRAKLI1, Tufan ÇANKAYA2, Yaşar BAYRİ3, İlter GÜNEY4
1 Acıbadem Maslak Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul
2 İstanbul Cerrahi Hastanesi, Genetik Bölümü, İstanbul
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Bilim Dalı, Samsun
4 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul

Özet

von Hippel-Lindau hastalığı bütün etnik gruplarda görülebilir. Her iki cins aynı oranda etkilenir. Bu hastalık fakomatozlar denen bir grup hastalıkla beraber sınıfladırılabilir. Bu hastalığı oluşturan patolojik özellikler iyi bilinmesine rağmen, patognomonik lezyon yoktur ve teşhis belirli klinik kriterlere dayanılarak yapılır. Hastalığın prevelansı 1:30000 ile 1:50000 arasında değişir.

von Hippel-Lindau hastalığı kromozom 3p25 üzerinde bulunan VHL geninin mutasyonu sonucu oluşan kalıtımsal multisitem ailesel kanser sendromudur. von Hippel-Lindau hastalığının birçok çeşit neoplastik gidişle ilişkili olduğu bilinmektedir. VHL geninin mutasyonlarının sonuçlarının ve tümör gelişimine yol açan yolak hakkında bilgi giderek artmaktadır. Bu makalede von Hippel-Lindau hastalığında kansere yatkınlığı artıran genetik mekanizma güncel bilgiler ışığında toplanmıştır.