Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Lomber Diskektomi ve Laminektomi için Tüp Eşliğinde Mikrocerrahi
Aykan ULUS
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Özet

Lomber disk hernisinin cerrahi tedavisi için Yaşargil ve Caspar tarafından tariflenen mikrodiskektomi altın standart olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda cerrahinin tüm alanlarında olduğu gibi diskektomi için de minimal invazif yöntemler ön plana çıkmaya başlamıştır. Lomber diskektomi ve laminektomi için tüp eşliğinde mikrocerrahiyi klasik mikrodiskektomiden ayıran en önemli fark paraspinal adele ekartasyonudur. Klasik mikrodiskektomide adele subperiostal olarak sıyrılırken tubuler diskektomide tüp şeklindeki ekartör adele içine yerleştirilmektedir. Adele içindeki tubuler ekartör daha az basınç uygulamakta, adelenin insersiyoları sağlam kaldığından adele yaralanması daha az olmaktadır. Buna bağlı olarak hastalar ameliyat sonrası daha az ağrı çekmekte, daha erken mobilize olarak hastaneden daha erken taburcu olmakta, hastane masrafları buna bağlı olarak azalmakta ve hastalar günlük yaşamlarına ve işlerine daha erken dönebilmektedirler. Bu avantajların yanısıra uzun dönem sonuçlar değerlendirildiğinde tüp eşliğinde mikrodiskektomi ile klasik mikrodiskektomi arasında etkinlik açısından bir fark yoktur.