Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Lomber Transforaminal Endoskopik Diskektomi
Mehdi SASANİ
Amerikan Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

AMAÇ: Ekstraforaminal lomber disk herniasyonu tüm lomber disk herniasyonlarının %11'ini oluşturur. Çok sayıda cerrahi teknik tanımlanmıştır. Foraminal veya ekstraforaminal disk herniasyonunun tedavisinde iyi eğitim gerektiren, pratik ve minimal invaziv bir teknik sayılan transforaminal endoskopik diskektomi (TED) cerrahi tedavi için bir yöntemdir. Bu çalışmada foraminal ve ekstraforaminal disk herniasyonlarının tedavisinde TED cerrahi teknik olarak incelenmiştir.

YÖNTEMLER: Lomber foraminal ve ekstraforaminal disk herniasyonu olan toplam 66 hastaya TED uygulanmıştır. Hastaların 36'sı bayan ve 30'u erkektir. Hastaların yaşları 35-73 arasında olup, yaş ortalaması 52'dir. Hastalar klinik, lomber MRI bulguları, görsel ağrı skalası (VAS) ve Oswestry skalasına göre değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Hastaların disk herniasyon düzeyleri L2-3(%8), L3-4(%28) and L4-5(%64) oranında saptandı. 10 hastada komplikasyon saptandı (%14.2), bunlardan 5 hastada (%7.1) mikroskobik cerrahi uygulandı ve 5 hastada geçici ve kısmi sinir kök hasarı görüldü. Oswestry ve VAS değerlerinde ameliyat sonrası takiplerinde anlamlı şekilde azalma görüldü.

SONUÇ: TED bir minimal invaziv cerrahi yöntemidir ve hastaya bazı avantajlar sağlar, ancak bu cerrahi yöntemini uygulamak için yeterli tecrübe gereklidir. TED standart açık cerrahi ile karşılaştırıldığında ilk tercih edilmesi gereken yöntemdir ve paravertebral mikroskobik diskektomi ile karşılaştırıldığında cerrahi alternatif olarak uygulanmalıdır. Sonuçta seçilen uygun hastalara bu yöntem kullanılmalıdır. Ayrıca bu çalışma herniye olmuş serbest disk parçasının çıkarılmasıyla hastanın ağrısının azalmasını desteklemektedir.