Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 1
Torakolomber Patlama Kırıklarında Cerrahi Tedavi: 35 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Ahmet DAĞTEKİN1, Aslıhan KÖSEOĞLU2, Engin KARA3, Mutlu ALIMLI4, Emel AVCI5, Celal BAĞDATOĞLU6
1,2,4,5,6Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Özet

AMAÇ: Travma ile oluşan torakolomber patlama kırıklarında cerrahi tedavinin amacı spinal kanalın dekompresyonu, spinal stabilitenin sağlanması, kifotik deformite gelişiminin önlenmesi ve hastanın erken dönemde mobilizasyon ve rehabilitasyonunu içerir. Torakolomber patlama kırığı olan hastaların klinik sonuçlarını değerlendirmek için retrospektif bir çalışma yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Ocak 2002 ve Ocak 2009 yılları arasında Tarsus 70.Yıl Devlet Hastanesi Nöroşirürji Kliniği ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında torakolomber patlama kırığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 35 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların 18'i kadın, 17'si erkekti ve ortalama yaşları 40.8 (17-69) idi. Hastalardaki kırığın nedeni 19 olguda yüksekten düşme, 16 olguda ise trafik kazasıydı. Kırık seviyesi en sık torakolomber bileşkede tespit edildi. Otuzbir hastaya posterior, 3 hastaya anterior ve 1 hastaya önce anterior sonra posterior yaklaşımla cerrahi tedavi uygulandı.

BULGULAR: Bir hastada vidanın hatalı yerleştirildiği saptandı. Bir hastada ise debritman, primer kapatma ve antibiyotik ile tedavi edilen postoperatif yüzeyel yara infeksiyonu gelişti. Enstrümentasyonda, kifoz derecesinde ve disk mesafesinde değişiklik tespit edilen 3 hastada füzyonun yetersiz olduğu gözlendi. Paraplejik hasta dışında tüm hastaların postoperatif 3. ay yapılan kontrol muayenelerinde travma öncesi aktivite düzeylerine döndükleri tespit edildi.

SONUÇ: Çalışmamızda, torakolomber patlama kırığı olan ve enstrümentasyon ile füzyon cerrahisi uygulanan hastalarda fonksiyonda belirgin düzelme ile birlikte düşük komplikasyon oranı ve yüksek füzyon oranı gözlenmiştir.