Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 1
Kommon Peroneal Sinir Tuzak Nöropatisinin Cerrahi Tedavisi ve Sonuçları: Klinik Çalışma
Kenan KIBICI
Kasımpaşa Asker Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

AMAÇ: Kommon peroneal sinir tuzak nöropatisi, ayak ve ayak bileğinde motor ve duysal semptomlara ve fonksiyon bozukluklarına neden olur. Bu çalışma kommon peroneal sinir dekompresyonunu ve sinir fonksiyonları üzerine etkilerini incelemektedir.

YÖNTEM: Çalışma 2003-2007 yılları arasında, kommon peroneal sinir tuzak nöropatisi tanısıyla dekompresyon uygulanan 42 olguyu (44 ekstremite) kapsamaktadır.

BULGULAR: Erken postoperatif dönemde (0-6 ay); motor güçsüzlüğü olan 42 olgunun 33'ünde (% 78,5), duyu bozukluğu olan 42 olgunun 27'sinde (% 64,2) ve ağrısı olan 18 olgunun tümünde klinik bulgular düzeldi. Postoperatif geç dönemde (6-12 ay); 42 olgunun tümünde klinik bulgularda ve EMG bulgularında düzelme gözlendi.

SONUÇ: Kommon peroneal sinir dekompresyonu, ağrının azaltılmasında olduğu kadar motor güç ve duyu fonksiyonlarının düzelmesinde faydalı bir prosedürdür. EMG incelemesi hasta seçiminde ve postoperatif değerlendirmede çok faydalıdır.