Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 1
Sfenoid Kanat Meningiomu Eksizyonu Sonrasında Gelişen Abdusens Sinir Parezisi
Ergün DAĞLIOĞLU, Önder OKAY, Ali DALGIÇ, Çağatay ÖZDÖL, Güner MENEKŞE, A. Deniz BELEN
S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Sfenoid kanat meningiomu ve benzeri parakavernöz uzanımlı intrakranial kitle operasyonları sonrası postoperatif abdusens sinir parezisi görülebilir. Geçici olabilen bu parezilerin patogenezi net olarak tanımlanamamıştır. Etiyolojide abdusens sinirin uzun bir seyir izlediği söylense de daha uzun bir seyre sahip olan troklear sinirin bu operasyonlarda daha az etkilenmesi intrakranial basınç değişikliği veya diğer anatomik faktörlerin bunda rolü olduğunu düşündürmektedir. Bu makalede 44 yaşında sfenoid kanat meningiomu eksizyonu sonrası gelişen abdusens sinir parezisi bildirilmektedir. Erken dönemde çekilen kranial MR'da lojda ek patoloji saptanmaması ve muhtemel iskemik nedenlerin ekarte edilmesi, bu bulgunun tümör eksizyonu sırasındaki cerrahi manipülasyonlara veya erken dönemde intrakranial akım dinamiklerdeki değişime bağlı olabileceğini düşündürmektedir.