Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 2
İatrojenik Pott'un Puffy Tümörü
Melih ÇEKİNMEZ, Feyzi Birol SARICA, Kadir TUFAN, Özgür KARDEŞ, Nihat Berkay KÖKSOY, Mehmet Nur ALTINÖRS
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

AMAÇ: Pott'un puffy tümörü (PPT), frontal sinüzite ikincil frontal kemiğin osteomyelitiyle beraber subperiostal abse gelişimidir. Hastalığın başlıca semptomları baş ağrısı, periorbital ödem, ateş, kusma, rinore ve letarjidir ve sıklıkla 10–20 yaş grubunda görülür. Anterior kommünikan arter anevrizması nedeniyle opere edilmiş olan hastada gelişen PPT'lü bir vaka sunulmuştur.

YÖNTEM ve GEREÇ: 57 yaşında erkek hasta 1 hafta öncesinde burun akıntısı ve alnının sol tarafında kızarıklık ve şişlik şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Hasta 2 sene önce anterior kommünikan arter anevrizması nedeniyle merkezimizde opere edilmişti. Anemnezinde travma veya ateşli bir hastalık öyküsü yoktu, nörolojik muayenesi normaldi. Laboratuvar incelemelerinde lökosit: 9770/mm3, CRP: 113 mg/dL, sedimantasyon: 67 mm/s idi. Radyolojik tetkiklerinde sol frontotemporalde kraniektomi defekti, kemik greftinde ve komşuluğunda cilt altı yerleşimli abse ile pansinüzit saptanıldı. Abse drene edilerek geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi uygulandı. Pansinüzite yönelik fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. Hastanın 3 aylık izleminde nörolojik muayenesi normaldi.

BULGULAR: PPT ilk defa 1768 yılında Pott tarafından tanımlanmıştır. Genellikle frontal sinüziti takiben gelişir. Olgumuzda geçirilen cerrahiye bağlı frontal sinüs açılımı ve yetersiz obliterasyonuna sekonder iatrojenik olarak PPT gelişmiştir. Olgularda genellikle multiorganizma saptanır. Tedavisinde abse drenajı ve uzun süreli geniş spektrumlu antibiyotik uygulanır. Olgularda etkin ve hızlı tanı ve tedavi uygulanması nöbet, beyin absesi gibi ciddi komplikasyonların gelişimini önler.