Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 2
Temporalis Kası Hemanjiyomu: Kısa Olgu Sunumu
Osman Arıkan NACAR1, Mustafa Onur ULU2, Hilmi Önder OKAY3, Aydın SAV4, Aslan GÜZEL5
1,3 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Sakarya ToyotaSA Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Sakarya, Türkiye
4 Acıbadem Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Vasküler kaynaklı selim tümörlerden olan hemanjiyomların yaklaşık %1'den azı kas içinde görülür ve temporalis kasına lokalize intramüsküler hemanjiyomlar oldukça nadirdir. Bu yazıda başağrısı şikayeti nedeniyle farklı hekimler tarafından uzun süre tıbbi tedavi verilen ve yapılan ileri tetkiklerinde temporalis kasına lokalize hemanjiyom saptanan 21 yaşında bir bayan olgunun teşhis ve tedavi süreci sunulmaktadır. Temporalis kasına lokalize hemanjiyomlar çok nadir de olsa kronik başağrısı etiyolojisinde rol oynayabilirler. Hikaye ve muayenede baş boyun bölgesinde lokal şişliğin tespiti durumunda ileri tetkiklerin yapılması teşhis ve tedavinin gecikmesini önleyebilir. Cerrahi tedavi kesin tanının konulması ve semptomların giderilmesi açılarından öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken tedavi yöntemidir. Özellikle kapillokavernöz tip hemanjiyomlar artmış lokal nüks riski açısından postoperatif dönemde yakın takip edilmelidir.